नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय ईलाम
ईलाम

मुख्य कार्यहरू

यस कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवाहरु ।

 • रजिष्ट्रेशन/लिखत पारित
 • नामसारी
 • जग्गा दर्ता ­(रैकर जग्गा)
 • दाखिल खारेज
 • मोही दाखिल खारेज
 • शेषपछिको बकसपत्र दाखिल खारेज
 • सशोधन
 • श्रेस्ता दाखिल खारेज
 • फोटो टाँस
 • तिनपुस्ते कायम
 • ट्रायल चेक
 • हदबन्दी छानविन
 • हकसफा/अचल सम्पत्ति निखन्ने सम्बन्धी
 • हालसाविक
 • घरजग्गा रोक्का

 

यस कार्यालयबाट गरिने अन्य कार्यहरुः

 • कार्यालयबाट भएको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने
 • कार्यालयबाट भएको मासिक/वार्षिक विवरण तालुक निकायमा पठाउने
 • तालुक निकायसँग समन्वय गरी आवश्यक कार्यहरु गर्ने
 • कार्यालयको website update गर्ने
 • नापी कार्यालयसँग समन्वय गरी कार्य गर्ने
 • रजिष्ट्रेशन वापत प्राप्त रकम स्थानीय निकाय/तहमा बाँडफाड गर्ने (तोकिए बमोजिम)
 • ऐन, नियम, निर्देशन, कार्यविधि, परिपत्र बमोजिम कार्यहरु गर्ने
 • हरेक आ.व. मा आ.ले.प र म.ले.प गर्ने

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)