नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय ईलाम
ईलाम

उदेश्य

  • सर्वसाधारण जनताको सेवा, सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न भू-अभिलेख तथा श्रेस्ता व्यवस्थित गरी जग्गाधनी तथा मोहीको हक संरक्षण गर्ने ।
  • भूमि व्यवस्थापन कार्यलाई सेवामुखी एवं सूचना मूलक बनाउने ।
  • भू–अभिलेख तथा श्रेष्ता व्यवस्थित गरी जग्गाधनी र मोहीको हक संरक्षण गर्ने ।
  • जमीनमा सीप र श्रम हुने व्यक्तीको पहुच अभिवृद्धि गरी गरिवी घटाउने कार्यमा सहयोग पुर्याउने।
  • भू–राजश्व परिचालन गर्न सहयोग पुर्याउने ।
  • अाधुनिक, विश्वसनीय, गुणस्तरयुत्त र वस्तुपरक भू-सूचना प्रणालीको विकास गर्ने ।
     

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)