नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
बबरमहल, काठमाडौं

डाउनलोड / एेन नियम

मालपोत (विशेष व्यवस्था) ऐन, २०१८
मालपोत (मिन्हा) ऐन, २०१९
भूमि प्रशासन ऐन, २०२४
गुठी संस्थान ऐन, २०३३
भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१
बिर्ता उन्मुलन ऐन, २०१६
मालपोत ऐन, २०३४
जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९
मुलुकी ऐन, २०२०

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)